• Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy serwisu internetowego www.laserland.com.pl (dalej jako Sklep internetowy) mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. Dagmara Gronowska-Gruchacz F.H Laserland jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez Dagmara Gronowska-Gruchacz F.H Laserland, bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca ze Sklepu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jako Użytkownik).

Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Sklepie internetowym jest Dagmara Gronowska-Gruchacz F.H Laserland z siedzibą w Krakowie (30-417), przy ul. Łagiewnicka 48d, NIP 6772082314. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Użytkownika o nowych ofertach i rabatach.

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa Użytkownika”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze Sklepu internetowego to działanie to poczytuje się za zapoznanie się z aktualną treścią Polityki Prywatności.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

  1. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika

    

   Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:

   • wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu w Sklepie internetowym formularzowi kontaktowego,

   • stworzenie przez Użytkownika konta klienta w Sklepie internetowym,

   • złożenie zamówienia na towary lub usługi w Sklepie internetowym,

   • kontaktowanie się Użytkownika z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu.

  2. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł

    

   Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:

   • poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywanie raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika,

   • od partnerów, z którymi Administrator oferuje towary oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

   

  Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych. Administrator gromadzi m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:

  1. Login

  2. Imię i nazwisko /nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,

  3. Adres do korespondencji,

  4. Nr telefonu,

  5. Adres poczty elektronicznej,

  6. NIP,

  7. IP komputera,

  8. Dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu w Sklepie internetowym,

  9. Informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczące interakcji Użytkownika ze Sklepem internetowym Administratora.

Ponadto Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do realizacji złożonego zamówienia, udostępniania mu usługi konta klienta, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.

Administrator gromadzi również informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz oceny towarów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Administrator gromadzi treść wiadomości.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego.

 1. Zamówienia, konto klienta (wykonanie umowy)

   

  Jeśli Użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie na towary lub usługi prezentowane w Sklepie internetowym, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy. Jeśli Użytkownik założy konto klienta w Sklepie internetowym Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Użytkownika do konta klienta.

 2. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

   

  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach prowadzonego Sklepu internetowego oraz świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych towarów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.

   

  Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego reklamacje.

   

  Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności Sklepu internetowego, usług i towarów Administratora.

 3. Reklama (zgoda Użytkownika, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

   

  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą ofert produktów Administratora.

   

  Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika (tzw. „profilowanie”) wyłącznie za zgodą Użytkownika. Do profilowania wykorzystujemy dane pochodzące z:

  • danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,

  • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego,

  • informacji dostarczonych przez strony trzecie,

  • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,

  • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

  Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi stronami trzecimi, ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.

 4. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Administratora)

   

  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.

 5. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora)

   

  W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez założenie konta klienta, złożenie za jego pośrednictwem zamówienia na towary lub usługi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania ze Sklepu internetowego.

 6. Dokumentacja podatkowa (realizacja obowiązku ustawowego)

   

  W przypadku, gdy Użytkownik złoży za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na towary lub usługi, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych zamówień.

IV. UDOSTĘPNIANIE/POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane, na podstawie stosownych umów lub w oparciu o przepisy prawa, następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom realizującym niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. dostawcom usług kurierskich / pocztowych / telekomunikacyjnych, instytucjom płatniczym pośredniczącym w dokonywaniu płatności przez Użytkowników za złożone zamówienia na towary lub usługi;

 2. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora;

 3. dostawcom usług prawnych, księgowych, doradczych oraz wspierających Administratora w poszczególnych zakresach prowadzonej działalności, w tym w zakresie dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług technicznych obsługującym infrastrukturę techniczną potrzebną do prowadzenia Sklepu internetowego;

 5. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego lub usług oferowanych przez Administratora.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Biuro@laserland.com.pl . Część praw jako podmiotu danych osobowych Użytkownik może zrealizować poprzez konto klienta w Sklepie internetowym.

 1. Prawo dostępu do danych

   

  Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych.

 2. Prawo do sprostowania danych

   

  Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

   

  Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

   

  W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

   

  Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Sklepie internetowym również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”, zakładka „Dane osobiste”.

 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

   

  Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;

  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  W celu usunięcia konta założonego w Sklepie internetowym należy przesłać wiadomość pod tytułem „Rezygnacja z konta” na adres: biuro@laserland.com.pl. Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na laserland.com.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych. Usunięcie konta dokonuje się także za pośrednictwem interaktywnego linku wskazanego w korespondencji pomiędzy Administratorem a podmiotem danych.

   

  Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

   

  Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

  W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

  1. za zgodą Użytkownika lub

  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

  3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

  4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 5. Prawo do przenoszenia danych

   

  Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

   

  Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 6. Prawo do sprzeciwu

   

  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

  1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi

  2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,

  3. w uzasadnionym celu Administratora.

  Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

 7. Prawo wniesienia skargi

   

  Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

VI. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności Sklepu internetowego oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza nasz Sklep internetowy. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Sklepu internetowego. W Sklepie internetowym wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia przez niego Sklepu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W takim przypadku informacje zapisane w plikach cookies sesyjnych są automatycznie usuwane.

 • Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies okres, także po opuszczeniu Sklepu internetowego, lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

W obszarze Sklepu internetowego wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług.

 1. CELE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

   

  Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt w naszym Sklepie internetowym, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści, w tym sprofilowanych reklam. Dzięki tym rozwiązaniom interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto technologie te umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi dopasowanych do niego treści, bez konieczności przeprowadzania ankiet.

   

  Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies oraz podobne technologie w naszym Sklepie internetowym:

   

  Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać w tym, w celu uwierzytelniania Użytkownika, tj. przeprowadzenia rozpoznania Użytkownika w naszym Sklepie internetowym. Tego typu pliki cookies umożliwiają przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na każdej stronie. W przypadku rozpoznania Użytkownika, przedstawiane są mu właściwe informacje odpowiadające jego preferencjom.

   

  Wykorzystujemy je w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa Twoich zakupów

  • utrzymania Twojej sesji, kiedy odwiedzasz i logujesz się do swojego konta klienta

  • zapewnienia odpowiedniego wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,

  • dostosowywania naszych usług do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania naszego sklepu

  • zapamiętania, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

  Cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z naszymi Zaufanymi Partnerami, mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Prowadzimy działania analityczne i statystyczne w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań oraz dodawania nowych funkcji i możliwości. Wykorzystujemy je w celu:

  • badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz sprawdzania źródła ruchu (kierunki przekierowania),

  • wykrywania różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty), ataki ddos

  • ograniczenia niepożądanych działań marketingowych

  • mierzenia skuteczność akcji marketingowych prowadzonych na rzecz Sklepu, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych stronach internetowych,

  • rozliczania się z Zaufanymi Partnerami za usługi reklamowe w oparciu o aktywność użytkownika np. kliknięcia.

  Cookies marketingowe – używane, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Wykorzystujemy je w celu:

  • wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla konkretnego Użytkownika. Dotyczą profilowania reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie Sklepu Internetowego, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru towarów, na podstawie danych posiadanych przez Sklep, w tym zachowania użytkowników w Sklepie Internetowym

  Wchodząc na stronę Sklepu Internetowego Użytkownik może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies analitycznych i marketingowych. Wówczas nie będziemy mogli prowadzić szczegółowych statystyk oraz dostosowywać naszych reklam w oparciu o informacje zebrane w naszym Sklepie Internetowym. Nadal jednak będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym zarówno na stronie Sklepu Internetowego jak i na innych serwisach internetowych.

   

  Do emisji reklam w Internecie wykorzystujemy technologie dostarczane przez Google i Facebook dlatego zwróć uwagę czy wyrażasz zgodę na profilowanie reklam w Internecie i Facebook’a za pomocą technologii stosowanych przez Google co możesz zrobić tu i przez FB co możesz zrobić tu

VII. WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta w celu dostępu do naszego Sklepu internetowego. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszego Sklepu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że Użytkownik zgadza się na otrzymywanie plików cookies technicznych w naszym Sklepie internetowym, które jak wskazaliśmy są dla nas niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Większość przeglądarek internetowych posiada funkcję, która pozwala Użytkownikowi przeglądać i usuwać pliki cookie, w tym pliki cookie w naszym Sklepie internetowym. Jednakże podkreślić należy, że brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików cookies przez stronę internetową naszego Sklepu internetowego może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszego Sklepu.

Jeżeli Użytkownik używa różnych urządzeń do uzyskania dostępu do naszego Sklepu internetowego oraz jego przeglądania (np. komputera, smartfona, tabletu) powinien upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowana jest do preferencji związanych z plikami cookies.

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Poniżej wskazany został sposób, w jaki Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oraz Edge.

 1. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome

  1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie Google Chrome (trzy poziome linie)

  2. Wybierz Ustawienia.

  3. W sekcji Prywatność i Bezpieczeństwo kliknij przycisk Ustawienia treści.

  4. W sekcji Pliki cookies i inne dane witryn możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:

   • Blokuj wszystkie pliki cookies

   • Blokuj pliki cookies innych firm – zaznacz pole wyboru Strony nie mogą używać plików cookies do śledzenia Twojej aktywności.

   Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Google Chrome:https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

 2. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox

  1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.

  2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.

  3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.

  4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka – by włączyć, odznacz – by wyłączyć obsługę ciasteczek.

  5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:

   • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

   • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.

   • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.

  6. Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia

  Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop

 3. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Safari

   

  Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookies i dane witryn:

  1. Zapobiegaj śledzeniu poza witryną

  2. Blokuj wszystkie cookies

  Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Safari:https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 4. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Opera

  1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki wybierz Dostosowywanie (trzy poziome linie)

  2. Wybierz Przejdź do pełnych ustawień przeglądarki/Zaawansowane

  3. W sekcji Prywatność i Bezpieczeństwo kliknij przycisk Ciasteczka i inne dane witryn.

  4. W sekcji Pliki cookies i inne dane witryn możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:

   • Blokuj wszystkie pliki cookies

   • Blokuj pliki cookies innych firm – zaznacz pole wyboru Strony nie mogą używać plików cookies do śledzenia Twojej aktywności.

  Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 5. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Edge

  1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki wybierz Dostosowywanie (trzy poziome linie)

  2. Wybierz Ustawienia

  3. W sekcji Pliki cookies i uprawnienia witryny kliknij przycisk Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je

  4. Wyłącz opcję Zezwalaj witrynom na zapisywanie i odczytywanie danych w plikach cookie

  Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Edge: Pomoc i szkolenia dotyczące programu Microsoft Edge – Pomoc techniczna firmy Microsoft

VIII. INNE WAŻNE INFORMACJE

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

   

  Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 2. Przechowywanie danych osobowych

   

  Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.

   

  Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

  1. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego;

  2. w przypadku realizowania zamówień, świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;

  3. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych umów;

  4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

   W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 3. Zmiany polityki prywatności

   

  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Sklepu internetowego lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.

 4. Informacje kontaktowe

   

  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail biuro@laserland.com.pl oraz drogą pocztową na następujący adres: ul. Łagiewnicka 48d 30-417 Kraków